» نوع فعالیت » تاسیسات آبرسانی،فاضلاب و تصفیه خانه

تاسیسات آبرسانی،فاضلاب و تصفیه خانه

همواره بایستی تلاش در این راستا باشد که تا حد امکان از خالص ترین منابع آب برای شرب استفاده شود. حتی اگر این امر به قیمت انتقال آب از مسیر های طولانی و رساندن آن به مصرف کننده باشد. همچنین برای حفظ کیفیت آب مراقبت از منابع آب بسیار ضروری است. اما با این وجود همه منابع طبیعی آب برای مطابقت با استانداردهای موجود به منظور تامین آب آشامیدنی معمولا نیازمند تصفیه اند که این موضوع از تجربیات با ارزش این شرکت می باشد.