» نوع فعالیت » راه آهن

راه آهن

صنعت حمل و نقل ریلی در کلیه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای جایگاه ویژه ای است و از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در کشور ما نیز به علت موقعیت جغرافیایی خاص از دیرباز به عنوان پل ارتباطی غرب و شرق مطرح گردیده و در حال توسعه می باشد.