» نوع فعالیت » سازه های دریایی

سازه های دریایی

با توجه به اینکه اجرای سازه های دریایی، از صعوبت خاصی برخوردار است و کمتر پیمانکاری تمایل به اجرای اینگونه پروژه ها دارد، شرکت جنرال مکانیک با درک اهمیت و نقش اسکله ها و سازه های دریایی در اقتصاد کشور، وارد این عرصه گردید.