» نوع فعالیت » سد

سد

موثرترین و هدفمندترین راه استفاده بهینه از آب های سطحی از نظر تولید انرژی و کاربردهای کشاورزی و آب شرب مصرفی احداث سد و سازه های مرتبط آبی می باشد.