احداث و اصلاح راه وادی مودیق و اجرای راه وادی حیلو (منطقه کلبا)
امارات متحده عربی
در دست اجرا
احداث و اصلاح راه وادی مودیق و اجرای راه وادی حیلو
احداث  و اصلاح  راه وادی مودیق و اجرای راه وادی حیلو
احداث  و اصلاح  راه وادی مودیق و اجرای راه وادی حیلو
احداث  و اصلاح  راه وادی مودیق و اجرای راه وادی حیلو
توضیحات

پروژه شامل احداث و اصلاح دو باند جاده به طول تقریبی 6 کیلومتر در بخش وادی مودیق و اجرای 12 کیلومتر جاده دو بانده رفت و برگشت با دو لاین در هر مسیر در بخش وادی حیلو می باشد.