راه آهن میانه - اردبیل
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور / مشاور : شرکت مهندسین مشاور ایران استن
در دست اجرا
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
راه آهن میانه - اردبیل
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

ارتباط استان اردبیل با شبکه ریلی کشور با احداث مسیر میانه - اردبیل - پارس آباد

امکان ارتباط با کشورهای واقع در اروپای شرقی از طریق جمهوری آذربایجان

مراودات بیشتر اقتصادی بین استان اردبیل و استان آذربایجان شرقی

ایجاد یک سیستم حمل و نقل ریلی روان، ایمن و سریع جهت توسعه استان اردبیل

صرفه‌‌جویی در مصرف سوخت، کاهش خسارات و استهلاک ناوگان

سرعت برنامه‌ریزی شده برای قطارهای مسافری ۱۶۰ کیلومتر در ساعت و قطارهای باری ۱۲۰ کیلومتر در ساعت بوده و ترافیک مسافری این راه‌آهن در سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و ترافیک باری آن سالیانه چهار میلیون تن پیش‌بینی شده است.