راه دیفتا - شیص - خورفکان
امارات متحده عربی
در دست ساخت
تصاویر پروژه راه دیفتا - شیص - خورفکان
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
دیفتا
دیفتا