کنار گذر لنگرود
استان گیلان- شهرستان لنگرود
در دست اجرا
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
کنار گذر لنگرود
کنار گذر لنگرود
کنار گذر لنگرود
کنار گذر لنگرود
کنار گذر لنگرود
کنار گذر لنگرود
کنار گذر لنگرود
کنار گذر لنگرود
کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
تصاویر پروژه کنار گذر لنگرود
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

اجرای عملیات کنارگذر لنگرود به طول 11/4 کیلومتر بصورت بزرگراه و انجام کلیه عملیات ابنیه فنی تیپ و خاص 

هدف : افزایش ایمنی سفرهای جاده ای، کاهش ترافیک شهرستان لنگرود،  ایجاد اشتغال