راه و تونل شیص-خورفکان فاز ۲ - R1000c
کارفرما : اداره حمل و نقل راه های دولت شارجه / مشاور : مهندسین مشاور سی اچ تو ام (هالکرو)
در دست اجرا
تصاویر پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
توضیحات

اجرای ۲ عدد تونل به طول ۲ کیلومتر به همراه ۱ ۲ تونل ارتباطی بین آنها،عملیات راهسازی به طول ۱  کیلومتر، اجرای کالورت ها و شبکه جمع آوری آب های سطحی

هدف : اتصال بنادر موجود در شهرهای خورفکان و شارجه به منظور برقراری خطوط حمل و نقل باری و همچنین کاهش فاصله این دو شهر