عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
کارفرما : شرکت آزادراه تهران- شمال / مشاور کارفرما : مشارکت شرکت مهندسین مشاور فربر و سازبن پژوه
در دست اجرا
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
تصاویر پروژه عملیات اجرائی قطعه D2 آزادراه تهران- شمال
موقعیت جغرافیایی
توضیحات
نوسازی و احداث مسیر های جدید و افزایش خطوط ارتباطی در سطح کشور - کاهش ترافیک و سهولت مسیر ارتباطی بین شهر تهران و چالوس - کاهش مناطق حادثه خیز و به تبع آن کاهش حوادث جاده ای - صرفه جویی در مصرف سوخت - ایجاد اشتغال، تأمین درآمد مطمئن و فراهم نمودن محیط مناسب جهت توزیع متعادل درآمدها
پروژه در دو محور غربی وشرقی در کیلومتر 62 جاده کرج چالوس از بالای روستای گچسر شروع و به تونلهای البرز متصل می شود . کل مسیرآزاد راه تهران شمال 120 کیلومتر می باشد و قطعه D2 با طول 3040 متر از کیلومتر 039 +45 شروع و در کیلومتر 079+48خاتمه می یابد .
پل : 10 دستگاه به طول 564 متر
تونل : 10 رشته به طول 2400 متر
گالری : 6 عدد
کالورت : 3 دستگاه