راه و تونل شیص-خورفکان فاز 1
کارفرما : اداره حمل و نقل راه های دولت شارجه / مشاور : مهندسین مشاور سی اچ تو ام (هالکرو)
در دست اجرا
تصاویر پروژه راه و تونل شیس-خورفکان فاز 1
راه و تونل شیس خورفکان
راه و تونل شیس خورفکان
راه و تونل شیس خورفکان
راه و تونل شیس خورفکان
راه و تونل شیس خورفکان
راه و تونل شیس خورفکان
راه و تونل شیس خورفکان
راه و تونل شیس خورفکان
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

 اتصال بنادر موجود در شهرهای خورفکان و شارجه به منظور برقراری خطوط حمل و نقل باری و همچنین کاهش فاصله این دو شهر

اجرای 2 عدد تونل به طول 870 متر به همراه 4 تونل ارتباطی بین آنها،عملیات راهسازی به طول 1 کیلومتر، اجرای کالورت ها و شبکه جمع آوری آب های سطحی