راه و تونل دیفتا - شیص
کارفرما : اداره حمل و نقل راه های دولت شارجه / مشاور کارفرما : مهندسین مشاور سی اچ تو ام (هالکرو)
در دست اجرا
تصاویر پروژه راه و تونل دیفتا - شیص
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
دیفتا
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

 اتصال بنادر موجود در شهرهای خورفکان و شارجه به منظور برقراری خطوط حمل و نقل باری و همچنین کاهش فاصله این دو شهر

اجرای 2 عدد تونل هرکدام به طول 1300 متر به همراه 6 تونل ارتباطی بین آنها، عملیات راهسازی به طول 9کیلومتر، اجرای کالورت ها و شبکه جمع آوری آب های سطحی و ...