راه آهن کرج – قزوین
کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران / مشاور کارفرما : مهندسین مشاور هراز راه
در دست اجرا
تصاویر پروژه راه آهن کرج – قزوین
بروشور آبیک
بروشور آبیک
تصاویر پروژه راه آهن کرج – قزوین
تصاویر پروژه راه آهن کرج – قزوین
کرج - قزوین
کرج - قزوین
کرج - قزوین
کرج - قزوین
کرج - قزوین
کرج - قزوین
کرج - قزوین
کرج - قزوین
کرج - قزوین
کرج - قزوین
پروژه راه آهن کرج – قزوین
پروژه راه آهن کرج – قزوین
پروژه راه آهن کرج – قزوین
پروژه راه آهن کرج – قزوین
تصاویر پروژه راه آهن کرج – قزوین
تصاویر پروژه راه آهن کرج – قزوین
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

احداث خط دوم راه آهن ( زیرسازی ، پلسازی و روسازی و تبدیل تمامی تقاطعات همسطح موجود به تقاطعات غیر همسطح ) در کنار

خطوط موجود با رعایت کلیه نکات ایمنی

احداث روسازی خط دوم شامل نصب ریل و متعلقات مربوطه و انجام جوشکاری و نصب علائم خطی مربوطه

افزایش ظرفیت سیر و حرکت

افزایش سرعت سیر و حرکت

افزایش بازدهی حمل و نقل ریلی در منطقه و کشور و به تبع آن بالا رفتن ضریب تاثیر آن در شاخص های حمل و نقل

عملیات زیرسازی و روسازی راه آهن حد فاصل خروجی ایستگاه راه آهن آبیک تا خروجی ایستگاه راه آهن قزوین