تونل البرز
کارفرما : شرکت آزاد راه تهران - شمال / مشاور کارفرما : ژئودیتا
در دست اجرا
تصاویر پروژه تونل البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
تصاویر پروژه تونل البرز
البرز
البرز
البرز
پروژه تونل البرز
پروژه تونل البرز
پروژه تونل البرز
پروژه تونل البرز
پروژه تونل البرز
افتتاح آزمایشی مسیر رفت تونل البرز
افتتاح آزمایشی مسیر رفت تونل البرز
افتتاح آزمایشی مسیر رفت تونل البرز
پروژه تونل البرز
پروژه تونل البرز
موقعیت جغرافیایی
توضیحات
اجرای عملیات ساختمانی تونل البرز واقع در مسیر رفت آزاد راه تهران - چالوس بعلاوه راه های اتصال آن به جاده موجود کرج - چالوس
تونل اصلی البرز به طول 4000 متر واقع در مسیر رفت آزاد راه تهران – چالوس بعلاوه 
راه‌های اتصال آن به جاده موجود کرج – چالوس