خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
کارفرما : شرکت آب منطقه ای کرمان / مشاور کارفرما: مشارکت مهندسی مشاور مهارآب-طوس آب
در دست اجرا
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
بم و بروات
بم و بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
بم و بروات
بم و بروات
بم و بروات
بم و بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
بم و بروات
بم و بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
تصاویر پروژه خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

 انتقال بخشی از منابع آب سطحی رودخانه نساء که توسط سد نرمانشیر به میزان 30 میلیون مترمکعب در سال برای تامین مصارف شرب شهرهای بم ،بروات،روستاهای منطقه و نیز مصارف صنعتی ارگ جدید بم تنظیم گردیده است.

با احتساب توزیع مصرف یکسان برای مصارف صنعتی و منظور نمودن 95 درصدقابلیت اطمینان ظرفیت آبدهی خط انتقال به شرح ذیل میباشد.

1-نیاز شرب شهرهای بم وبروات                    964    لیتر بر ثانیه

2-نیاز شرب روستاهای مسیر خط لوله            168    لیتر بر ثانیه

3- نیاز صنعت                                           334    لیتر بر ثانیه

4- ظرفیت کل خط                                     1466  لیتر بر ثانیه