سد مخزنی میمه
احداث سد مخزنی میمه / کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان ایلام / مشاور کارفرما: مهندسین مشاور مهاب قدس / مشاور همکار: مهندسین مشاور فرازآب
در دست اجرا
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
تصاویر پروژه سد مخزنی میمه
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

توسعه منطقه و آبیاری 5000 هکتار اراضی کشاورزی

نوع سد:  خاکی با هسته GC

تراز کف رودخانه257متر

تراز تاج سد: 328 متر

ارتفاع از کف رودخانه: 71 متر

ارتفاع از پی: 73 متر

عرض تاج: 8 متر

طول تاج: 1350 متر

فرازبند: خاکی با هسته رسی مایل و ارتفاع 26

  نشیب بند: خاکی با ارتفاع 3 متر

طول مخزن در تراز عادی: 2/7 کیلومتر

سطح مخزن در تراز عادی: 1/8 کیلومتر مربع

حجم کل مخزن: MCM 73

حجم مفید مخزن: MCM 19

حجم تنظیمی مخزن: MCM98