راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
احداث راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ / کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران / مشاور کارفرما : مهندسین مشاورصحن بوستان / مشاور همکار : مهندسین مشاور سازبن پژوه و کاوشگران
پایان یافته
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
شمسی میبد ارژنگ
شمسی میبد ارژنگ
شمسی میبد ارژنگ
شمسی میبد ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
تصاویر پروژه راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

 کاهش زمان سیر قطارهای باری از 18 ساعت به 12 ساعت

افزایش بار عبوری از محور به میزان 50 میلیون تن در سال

افزایش درآمد سالیانه تا مرز 440 میلیارد ریال

کاهش هزینه مصرف سوخت به مقدار 136 میلیارد ریال در سال

کاهش گازهای آلاینده تا 5200 تن و کاهش سوانح رانندگی و تلفات جاده­ای

طول خط : 28 کیلومتر / حجم خاکریزی : 320 هزار مترمکعب /

پل ها و آبروها : 132دستگاه (حجم بتن ریزی 20,304 مترمکعب و 400 تن آرماتور)