سدقصرشیرین
احداث سد مخزنی قصرشیرین
پایان یافته
تصاویر پروژه قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
قصر شیرین
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه- جمهوری اسلامی ایران
توضیحات
تامین نیاز آبی 3000 هکتار از اراضی کشاورزی در جنوب غربی شهرستان قصر شیرین