موج شکن و اسکله بندر انزلی
احداث 5 پست اسکله بندر انزلی و موج شکن شرقی / کارفرما : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان / مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
پایان یافته
تصاویر پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
تصاویر پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
تصاویر پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
تصاویر پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
تصاویر پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
تصاویر پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
تصاویر پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
تصاویر پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
تصاویر پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
موج شکن و اسکله بندر انزلی
پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

احداث بخشهای تکمیلی موج شکنها و 5 پست اسکله و سایر کارهای دریایی با مشخصات کلی ذیل / احداث بخش ابتدایی بازوی شرقی موجشکن به طول حدود 800 متر و احداث دایک در مجاورت موجشکن شرقی قدیم به طول تقریبی 250 متر / تکمیل بخشی از لایه های حفاظتی بازوی غربی موجشکن / جمع آوری موجشکن شرقی قدیم به طول تقریبی 125 متر/احداث 3 پست اسکله کالای عمومی جمعاً به طول 577 متر به همراه دیوار برگشتی به طول 58 متر / احداث 2 پست اسکله نفتی هر یک به طول 180 متر /بهسازی زمین در بخشی از محوطه استحصال شده به مساحت تقریبی 12 هکتار.