احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تهران- جمهوری اسلامی ایران
پایان یافته
تصاویر پروژه احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تصاویر پروژه احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تصاویر پروژه احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تصاویر پروژه احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تصاویر پروژه احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تصاویر پروژه احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تصاویر پروژه احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تصاویر پروژه احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تصاویر پروژه احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
موقعیت جغرافیایی
توضیحات
پروژه شامل اجرای مسیر بزرگراه آسیا به طول 7 کیلومتر به همراه تقاطع همسطح حصارک(سیمون بولیوار)
و هفت تقاطع غیر همسطح با بزرگراه ایرانپارس، بزرگراه شهید همت،