سد مخزنی نسا
کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان / مشاور : شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
پایان یافته
تصاویر پروژه سد مخزنی نسا
تصاویر پروژه سد مخزنی نسا
تصاویر پروژه سد مخزنی نسا
تصاویر پروژه سد مخزنی نسا
تصاویر پروژه سد مخزنی نسا
تصاویر پروژه سد مخزنی نسا
تصاویر پروژه سد مخزنی نسا
تصاویر پروژه سد مخزنی نسا
موقعیت جغرافیایی
توضیحات
سد نساء  در استان کرمان در فاصله 80 کیلومتری جنوب شهرستان بم در روستای انجیرک واقع گردیده است. هدف از ساخت این سد تامین بخشی از آب کشاورزی اراضی پایین دست به میزان 47/7 میلیون متر مکعب ، تولید انرژی برق آبی به میزان 5 مگاوات ساعت ، تامین آب شرب شهرهای بم و بروات به میزان 20 میلیون متر مکعب ، تامین آب صنعت به میزان 10 میلیون متر مکعب و 22 میلیون متر مکعب محیط زیست ، تغذیه سفره های آب زیرزمینی ، کنترل سیلابهای فصلی و اشتغال زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه میباشد.