تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
پایان یافته
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
موقعیت جغرافیایی
توضیحات
هدف اصلی از اجرای پروژه احداث تقاطعات S7 و S10 ؛ تکمیل شبکه دسترسی به مسیرهای
اتوبان شهید خرازی در تقاطعات بلوار ارغوان و 45 متری شهید باقری می باشد.