برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان شرکت جنرال مکانیک

برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان شرکت جنرال مکانیک
برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از پیشکسوتان شرکت جنرال مکانیک
 

  • برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از پیشکسوتان شرکت جنرال مکانیک

  • برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از پیشکسوتان شرکت جنرال مکانیک

  • برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از پیشکسوتان شرکت جنرال مکانیک

Loading