قرارداد عملیات اجرایی احداث تونل غربی البرز در منطقه 2 آزادراه تهران - شمال به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

قرارداد عملیات اجرایی احداث تونل غربی البرز در منطقه 2 آزادراه تهران - شمال به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

 

 

قرارداد عملیات اجرایی احداث تونل غربی البرز در منطقه 2 آزادراه تهران - شمال به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.