حضور شرکت جنرال مکانیک در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع تجهیزات

حضور شرکت جنرال مکانیک در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع تجهیزات

 

شرکت جنرال مکانیک در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع تجهیزات از تاریخ ۴ الی ۷ مهر ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن شماره شش حضور دارد. زمان بازدید از ۸  الی ۱۵ میباشد.

 

  • حضور شرکت جنرال مکانیک در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع تجهیزات

  • حضور شرکت جنرال مکانیک در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع تجهیزات2

  • حضور شرکت جنرال مکانیک در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع تجهیزات

Loading