برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه راه آهن میانه اردبیل

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه راه آهن میانه اردبیل

 

 

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه راه آهن میانه اردبیل  ، با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت ، سرپرست کارگاه و عوامل فنی کارگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ برگزار شد موضوعاتی از قبیل مسائل فنی ، آیتم های مورد اختلاف ،  برنامه زمانبندی ، پیشرفت ریالی و فیزیکی ، تامین منابع مورد نیاز ، حمل مصالح ،  منابع انسانی ، پیمانکاران ، ذینفعان ، معارض پروژه ، عملیات اجرایی و ریسک های پروژه  از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.