روسازی تهران- گرمسار و کمربندی قم
احداث راه آهن تهران – گرمسار و کمربندی قم اجرای کامل روسازی و ریل گذاری مسیر به طول 385 کیلومتر و اجرای ایستگاه های مسیر
پایان یافته