مجوز عقد قرارداد پروژه جبل الکتاب به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

مجوز عقد قرارداد پروژه جبل الکتاب به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

 

مجوز عقد قرارداد پروژه جبل الکتاب به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.