برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه برج نمک آبرود

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه برج نمک آبرود

 

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه برج نمک آبرود ، با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت ، مدیرپروژه و عوامل فنی کارگاه (بصورت مجازی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ برگزار شد موضوعاتی از قبیل مسائل فنی ، برنامه زمانبندی ، تامین منابع مورد نیاز ،  منابع انسانی ، پیمانکاران ،  عملیات اجرایی و ریسک های پروژه  از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.


  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه برج نمک آبرود

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه برج نمک آبرود

Loading