پروژه تهیه و اجرای عملیات اسکلت بتنی و تیغه چینی پروژه نمک آبرود به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

پروژه تهیه و اجرای عملیات اسکلت بتنی و تیغه چینی پروژه نمک آبرود به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

 

 

پروژه تهیه و اجرای عملیات اسکلت بتنی و تیغه چینی پروژه نمک آبرود به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.