پروژه عملیات اجرایی احداث ساختمان های جنبی و تاسیسات و اسلب فلزی تونل شرقی البرز در منطقه دو آزادراه تهران شمال به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

پروژه عملیات اجرایی احداث  ساختمان های جنبی و تاسیسات و اسلب فلزی تونل شرقی البرز در منطقه دو آزادراه تهران شمال به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

 

 

پروژه عملیات اجرایی احداث  ساختمان های جنبی و تاسیسات و اسلب فلزی تونل شرقی البرز در منطقه دو آزادراه تهران شمال به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.