پروژه کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

پروژه کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.

 

 

پروژه کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه به شرکت جنرال مکانیک ابلاغ گردید.