برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کشور امارات

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کشور امارات

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه کشور امارات  ، با حضور مدیرعامل ، مدیر منطقه ای شرکت در کشور امارات، مدیران پروژه و عوامل فنی کارگاه در تیرماه ۱۴۰۲ در کشور امارات برگزار شد.