برگزاری جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

برگزاری جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک در تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

 

جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک در تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ با حضور کلیه اعضای کمیته ریسک شرکت برگزار شد موضوعاتی از قبیل کمی سازی ریسک بر اساس دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی سازمان بورس ، بررسی و تغییر ساختار شکست ریسک های شرکت و بررسی ریسک های مهم بر اساس مسائل روز  مورد بررسی اعضاء کمیته ریسک قرار گرفت.

 

  • جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک در تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

  • جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک در تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

Loading