رتبه تاسیسات و تجهیزات شرکت جنرال مکانیک از پایه ۳ به پایه ۱ ارتقاء یافت.

رتبه تاسیسات و تجهیزات شرکت جنرال مکانیک از پایه ۳ به پایه ۱ ارتقاء یافت.