سهام شرکت جنرال مکانیک با نماد "رنیک۱ " در بازار دوم فرابورس عرضه گردید

سهام شرکت جنرال مکانیک با نماد "رنیک۱ " در بازار دوم فرابورس عرضه گردید
در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ سهام شرکت جنرال مکانیک با نماد "رنیک۱ " در بازار دوم فرابورس عرضه گردید.