تقدیر از مدیران پر تلاش و جهادی

تقدیر از مدیران پر تلاش و جهادی
نظر به شایستگی کاندیدای معرفی شده به عنوان مدیران جهادی و کارمند تلاشگر و به منظور پاسداشت تلاش از این همکاران ، برحسب دستور ریاست محترم بنیاد ، آیین تقدیر در جلسه هیات مدیره در مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ برگزار و با اهدای لوح سپاس نسبت به تجلیل و قدردانی از آقایان مهندس آریا ناظم(مدیر جهادی) و مهندس حمید رضا جلالیان(کارمند تلاشگر) اقدام گردید.